top of page
แล็ปท็อป

DIGITAL HR 4.0 

ผ้าเนื้อละเอียด

หลักสูตร แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยุคใหม่ 

เพื่อทราบเทคนิคการพัฒนาทีมและองค์กรในการก้าวสู่ยุค Digital Economy 

 ภายใต้บริบทใหม่ เพื่อก้าวสู่ยุค Thailand HR 4.0 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 

Systematic Thinking

การคิดเชิงระบบ

Planning

การวางแผน

Skill Set เครื่องมือ

การวางแผนงานที่ดี

4.png

ทักษะที่สำคัญลำดับแรก ๆ ของผู้นำ ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน คือ “ทักษะการวางแผน” (Planning) เพราะบทบาท (Role) ของผู้นำ หรือหัวหน้างานมีหน้าที่ที่จะต้องบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ หรือกำหนดไว้ ดังนั้น ผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จ จะต้องสามารถมองภาพรวม และ “วางแผน” ในงานได้เป็นอย่างดี หลักสูตร “การวางแผนงาน สำหรับหัวหน้างาน (Effective Planning for Leader)” นี้ได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนา ความรู้ และทักษะในการวางแผน ควบคุม และติดตามงาน เพื่อให้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไป

หลักการและเหตุผล

อาคารโมเดิร์นสีขาว

course outline 

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ 

มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนธุรกิจในองค์กร หัวหน้างานยุคใหม่จึงต้องปรับปรุงพัฒนาและเรียนรู้งานรอบด้านให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย

6.png

หลักสูตร การสร้างเสริมทีมงานแข็งแกร่ง 

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้การทำงานเป็นทีมภายในองค์กร มีการสร้างสัมพันธ์ภาพเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี การร่วมแรงร่วมใจกัน ผสานความแตกต่างเพื่อส่งเสริมการการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

HR3.png

หลักสูตร การจัดทำแผนฝึกอบรม

Training Road Map เป็นการค้นหาและจัดวาง

เส้นทางการ  ฝึกอบรมให้กับบุคลากรในองค์กร

ให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

contect

QR CODE LINE.png

OCCC - GROW ASIA Email:   training@occc.asia

Line: @OCCC

Phone: 096-245 4299

Phone: 061 919 2699

OCCC ASIA

  • Facebook
  • Line
  • Youtube
  • Whatsapp

Thanks for submitting!

bottom of page