top of page

Self Learning Topics

Management Coaching Program

COACHING for FACING COVID 19

   COVID 19 ทำให้ชีวิตประจำวันของเราหลายคนมีการเปลี่ยนแปลง การเตรียมพร้อมตนเองเพื่อเผชิญกับVirusในแต่ละวัน จนอาจสร้างความกังวลบ้าง  การตื่นเต้นติดตามข่าวราวกับหนังซีรี่บ้าง ในช่วงเวลานี้... จึงกลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่ปรกติ

 

   ความไม่ปรกติ ไม่เหมือนทุกๆวัน สามารถช่วยท่านสร้างเสริมกิจกรรม หรือมีแนวคิดใหม่ๆอะไรบ้าง.......? 

 

GROW-Model-of-Performance-Coaching.png
smart-goal-examples-2951827_final-5b6887

ตัวอย่างคำถาม ทบทวนการโค้ชด้วย GROW Model

bottom of page