แบบประเมินผลการฝึกอบรม ECS 11-13 กันยายน 2022 
https://docs.google.com/forms/d/1160Lcf6eF2_IR5xBQqF4RZKAD46Xe1_LWyrNe7Ts-RY/edit?usp=drive_web