top of page

หลักสูตร การมอบหมายและติดตามงาน

หลักสูตร การมอบหมายและติดตามงาน

หลักการและเหตุผล

หนึ่งในศักยภาพสำคัญของผู้นำ ผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมาย คือการมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายรวมถึงการบริหาร จัดการองค์ประกอบต่างๆ รวมถึง รูปแบบ วิธีการ ทรัพยากร เนื้อหาสาระของงานและความสามารถของบุคลากร ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทั้งนี้ทักษะ เทคนิค และแนวทางการติดตามให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย นับเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการมอบหมายงาน

วัตถุประสงค์:

1. การศึกษานัยยะสำคัญของการมอบหมายและการติดตามงาน
2. การเรียนรู้แนวทางการมอบหมายงาน
3. การศึกษาแนวทางและขั้นตอนการติดตามงาน
4. ความสามารถ ประเมิน วิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาการมอบหมายและการติดตามงาน
5. เสริมสร้างศักยภาพการมอบหมายและการติดตามงานสู่ความสำเร็จ


เนื้อหาหลักสูตร:

· ความสำคัญของการมอบหมายและการติดตามงาน
· เป้าหมายและรูปแบบของการมอบหมายงาน
· การบริหารปัจจัยหลักในการมอบหมายงาน
· แนวทางและขั้นตอนการติดตามงาน
· เครื่องมือในการมอบหมายและการติดตามงาน
· การประเมิน วิเคราะห์ การมอบหมายงานและการติดตามงาน
· การพัฒนา ปรับประยุกต์แนวทางและวิธีการเพื่อความสำเร็จ

กำหนดการฝึกอบรม:

รูปแบบการฝึกอบรม: ทฤษฎี / ปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม: พนักงานระดับหัวหน้างาน 20- 35 ท่าน
วิทยากร: อาจารย์ สิริษา แสงไชย
ระยะเวลา: 1 วัน (9:00-16:00)

bottom of page