top of page

หลักสูตร ทักษะการโค้ช

Coaching Time

หลักสูตร ทักษะการโค้ช

Coaching process
หลักสูตร การสอนด้วยแนวทางการโค้ช
---------------------------------------------------
เรียนรู้เข้าใจแนวทาง และกระบวนการโค้ช
แบบสากลเบื้องต้น
การฝึกอบรม และกิจกรรมการเรียนรู้ 2.5 ชั่วโมง

Coaching skill
หลักสูตร การพัฒนาทักษะโค้ช
------------------------------------------------------
ศึกษาการโค้ชแบบสากล พร้อมกิจกรรมฝึกการโค้ช
เพื่อการปฏิบัติและการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกอบรม การโค้ชกลุ่มและกิจกรรมการเรียนรู้ 2x3 ชั่วโมง

Supervisory Coaching
หลักสูตร การพัฒนาทักษะโค้ช
--------------------------------------------------------
ศึกษาหลักการเพื่อการพัฒนาทีม
และการสอนงานยุคใหม่ สร้างศักยภาพแบบไร้ขีดจำกัด
การโค้ชเฉพาะบุคคล ( ตัวต่อตัว ) การโค้ชกลุ่มและกิจกรรมการเรียนรู้ 2x3 ชั่วโมง

Self SWOT
หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพพิเศษเฉพาะบุคคล
-----------------------------------------------------------
เรียนรู้พรสวรรค์เพื่อพัฒนา ศักยภาพพิเศษพร้อมศึกษาข้อจำกัด
นำสู่การปรับประยุตย์แนวทางปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ และเสริม
สร้างแนวทาง การพัฒนาทักษะของทีมงาน

การโค้ชเฉพาะบุคคล ( ตัวต่อตัว ) การโค้ชเฉพาะบุคคล ( ตัวต่อตัว ) 150 นาที

bottom of page