top of page

หลักสูตร “การบริหารเวลา”

(Effective Time Management)

หลักสูตร “การบริหารเวลา”

หลักการและเหตุผล

ทุกคนมี 24 ชั่วโมงต่อวันที่เท่ากันแต่หลายคนไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จได้ทัน หลายคนก็มักมีข้ออ้างว่า “ไม่มีเวลา” และหลายคนก็บอกว่า “เวลาไม่พอ” ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ทั้งที่ทุกคนมีเวลาในแต่ละวันเท่ากัน

วัตถุประสงค์

· เพื่อพัฒนาความรู้ แนวคิด และทักษะการบริหารเวลาในการทำงาน เพื่อเรียนรู้เครื่องมือที่ช่วยให้การจัดสรรเวลา และการทำงาน ให้ดีขึ้น
· สามารถนำเคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลา ไปประยุกต์ใช้สู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย
· การนำความรู้ ความเข้าใจและทักษะของการบริหารจัดการเวลา สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานประจำวันและงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เนื้อหาหลักสูตร
· เทคนิค 3D (Did: เมื่อวานทำอะไร? ,Do: วันนี้จะทำอะไร? ,Done: ผลเป็นอย่างไร?)
· Weekly Tasks List
· บทสรุปการบริหารเวลา บริหารงาน และการพัฒนาตนเอง เพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิต
· Mindset ในการบริหารงานและบริหารเวลา
· การทำงานของสมองกับการบริหารจัดการเวลา
· ลักษณะการบริหารจัดการงานแบบมีเป้าหมาย แผนงาน และการปฏิบัติ
· ทักษะการบริหารเวลา
· เครื่องมือการบริหารเวลา
· วงจรแห่งประสิทธิภาพ (PDCA)
· ข้อจำกัด หรือหลุมพรางในการบริหารเวลา
· การประยุกต์ใช้ทักษะการบริหารเวลา กับการบริหารจัดการงาน
· การวางแผนจัดการเวลา 1,440 นาที/วัน
· การบริหารงานโครงการ Project Management


กำหนดการฝึกอบรม:
รูปแบบการฝึกอบรม: ทฤษฎี / ปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม: พนักงานระดับเจ้าหน้าที่
วิทยากร: อาจารย์ธวัชชัย แสงห้าว
ระยะเวลา: 1 วัน (09.00-16.00)

bottom of page