top of page

หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
[ 1 DAY ]

Defensive driving course (Theory + Practice)1 Day

หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 
[ 1 DAY ]

หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Program) 1 DAY

วัตถุประสงค์:

1. การสร้างเสริมทัศนคติที่ดีในการขับรถและความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
2. การเรียนรู้เทคนิคการขับรถอย่างถูกต้องตามหลักสากล
3. ความสามารถ ประเมิน วิเคราะห์อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
4. การปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมการขับขี่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
5. การตรวจสภาพรถก่อนใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อรถเสีย

สิ่งที่จะได้รับ:
การตระหนักถึงการขับขี่ด้วยความปลอดภัย
แนวทางปฎิบัติในการขับขี่ด้วยความปลอดภัย
ความพร้อมในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการขับขี่
ความพร้อมในการขับขี่ จากการประเมินสมรรถภาพของร่างกาย

Course outline :
ภาคทฤษฎี
วัตถุประสงค์/การทดสอบก่อนการฝึกอบรม
หัวใจสำคัญของการขับรถเชิงป้องกัน
การพัฒนาการขับรถโดยใช้เสียงนำสมอง

ภาคปฏิบัติ
ผลการตรวจสมรรถนะทางร่างกาย,ปฏิบัติการตรวจสภาพรถ
การทดสอบขับรถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละท่าน
โดยทีมผู้เชี่ยวชาญประเมิน และให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล
การทดสอบหลังการฝึกอบรม,
การถาม/ตอบ เพื่อการพัฒนาการขับขีให้เหมาะกับลักษณะบุคคล
การประเมินผลการฝึกอบรม


กำหนดการฝึกอบรม: 1 วัน (In-house Training)
รูปแบบการฝึกอบรม: ทฤษฎี / ปฏิบัติ 1 วัน
วิทยากร: ทีมผู้เชี่ยวชาญจัดโดย OCCC

---------------------------------------------------------------------------------
OCCC ASIA
Line: @OCCC
Email: training@occc.asia
Phone: +66 61 919 2699 , 095 945 4299

bottom of page