top of page

หลักสูตร การขนส่งวัตถุอันตราย

HZ Shipment

หลักสูตร การขนส่งวัตถุอันตราย

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยประเทศไทยได้มีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันได้มีปัญหาจากอุบัติภัยซึ่งเกิดจากการขนส่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต, ทรัยพ์สินและสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างต่อเนื่อง การขนส่งสินค้าวัตถุอันตราย ถือเป็นงานที่มีความเสี่ยง โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้ความสำคัญและมีการป้องกันมากเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ดังนั้นทาง OCCC จึงจัดหลักสูตร “การขนส่งวัตถุอันตราย (HZ Shipment)” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตราย พนักงานขับรถขนส่งวัตถุอันตรายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นําไปปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและทรัพย์สิน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างทัศนคติหรือพฤติกรรม ถึงความสำคัญและการระมัดระวังการวางแผนและปฎิบัติงานในการขนส่งวัตถุอันตราย
2. เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่ง การบรรจุและการขนถ่าย รวมถึงสัญลักษณ์ และป้ายเตือนต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงความอันตรายของสินค้าที่ขนส่ง
3. สามารถวางแผน และเตรียมการรับมือเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และหลักความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการฝึกอบรม

1. เรียนรู้สินค้าวัตถุอันตราย
2. ประเภทของสินค้าวัตถุอันตรายและลักษณะความเป็นอันตราย
3. ข้อบ่งชี้และชื่อสินค้าวัตถุอันตราย ตามมาตรฐานสากล
4. การจัดเตรียมสินค้าวัตถุอันตราย ก่อนการเคลื่อนย้าย และการขนส่ง
5. การขนส่งวัตถุอันตราย
6. ประเภทของการขนส่งและการจัดเตรียม ก่อนการขนส่งวัตถุอันตรายระหว่างประเทศ
7. ประเภทของการขนส่งและการจัดเตรียม ก่อนการขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศ
8. การติดป้ายและฉลากสินค้า และการติดป้าย และเครื่องหมายที่รถขนส่ง
9. ข้อกำหนดการขนถ่ายสินค้า วัตถุอันตราย
10. เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับการเคลื่อนย้าย และการขนส่งวัตถุอันตราย
11. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
12. ความปลอดภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งสินค้าอันตราย
13. การป้องการอุบัติเหตุในการเคลื่อนย้าย และการขนส่งวัตถุอันตราย

ประโยชน์ของการฝึกอบรม

1. เสริมสร้างให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย ต่อบุคคลากรและบุคคลอื่นในที่แวดล้อม
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ทีมีแนวทางสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
2. เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และการมาตรการรับมือเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่เป็นมาตรฐานสากล


วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งวัตถุอันตราย


กำหนดการฝึกอบรม : 1 Day
วันที่จัดอบรม และสถานที่: ตามกำหนดการ

bottom of page