top of page

หลักสูตร ทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร ทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างาน

หลักการและเหตุผล

ในยุค หัวหน้างานหรือ Supervisor มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ในองค์กรและไม่ได้ง่าย
เหมือนยุคเก่า หัวหน้างานยุคใหม่จึงต้องปรับปรุงพัฒนา เรียนรู้งานรอบด้าน 360 องศา เพื่อเป็นผู้สอนงานและ
มอบหมายงานให้ลูกน้องปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่ องค์กรกำหนด

หัวข้อการอบรม:
 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นหัวหน้างาน (Role and Responsibility)
 การกระจายงานและมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Job Delegation)
 การติดตามงาน (Job Follow Up)
 หัวหน้างาน องค์กรต้องการและลูกน้องยอมรับ
 จิตวิทยาและทักษะการบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพ
 คุณสมบัติของการเป็นผู้นำทีมและพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทํา

วัตถุประสงค์:
 การพัฒนาทักษะและศักยภาพความเป็นผู้นำยุคใหม่
 เรียนรู้บทบาทของหัวหน้า เพื่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของทีมงาน
 การพัฒนาบุคลากร สำคัญ เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของการฝึกอบรม:
 เสริมสร้าง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหัวหน้างาน
 การตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาทีมงาน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 ผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ


กำหนดการฝึกอบรม: 1 - 2 วัน (In-house Training)
วิทยากร: อาจารย์ สิริษา แสงไชย, ที่ปรึกษาองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ

QR CODE LINE.png

contect

OCCC - GROW ASIA LTD.


Email:   training@occc.asia

Email:   occc.training@gmail.com

 Line:    @OCCC

Phone:  096-245 4299

OCCC ASIA

bottom of page