top of page

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานทีองค์กรต้องการ

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานทีองค์กรต้องการ

หลักการและเหตุผล

ในยุคนี้หัวหน้างานหรือ Supervisor มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ
ในองค์กรและไม่ได้ง่ายเหมือนยุคเก่า หัวหน้างานยุคใหม่ จึงต้องปรับปรุงพัฒนา เรียนรู้งาน
รอบด้าน 360 องศา เพื่อเป็นผู้สอนงานและมอบหมายงานให้ลูกน้องปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ องค์กรกำหนด

หัวข้อการฝึกอบรม
• บาทหน้าที และความรับผิดชอบของการเป็นหัวหน้างาน (Role and Responsibility)
• การกระจายงานและมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Job Delegation)
• การติดตามงาน (Job Follow Up)
• หัวหน้างาน องค์กรต้องการและลูกน้องยอมรับ
• คุณสมบัติของการเป็นผู้นำทีมและพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำ

วัตถุประสงค์

• การพัฒนาทักษะและศักยภาพความเป็นผู้นำยุคใหม่
• เรียนรู้บทบาทของหัวหน้า เพื่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของทีมงาน
• การพัฒนาบุคลากรที่สำคัญ เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของการฝึกอบรม

• เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหัวหน้างาน
• การตระหนักหน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาทีมงาน

QR CODE LINE.png

contect

OCCC - GROW ASIA LTD.


Email:   training@occc.asia

Email:   occc.training@gmail.com

 Line:    @OCCC

Phone:  096-245 4299

OCCC ASIA

bottom of page