top of page

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

(Professional Supervisor/ Modern Supervisory skills)

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบันหัวหน้างานหรือ Supervisor มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนธุรกิจในองค์กร และ
ไม่ได้ง่ายเหมือนยุคเก่า หัวหน้างานยุคใหม่จึงต้องปรับปรุงพัฒนาและเรียนรู้งานรอบด้าน เพื่อเป็นผู้สอน
งานและมอบหมายงานให้ลูกน้องปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพความเป็นผู้นำยุคใหม่
เพื่อเรียนรู้บทบาทของหัวหน้าเพื่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของทีมงาน
เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญ เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืน

หัวข้อการอบรม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นหัวหน้างาน (Role and Responsibility)
การกระจายงานและมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Job Description)
การติดตามงาน (Job Follow up)
หัวหน้างานที่องค์กรต้องการและลูกน้องยอมรับ
จิตวิทยาและทักษะการบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพ
คุณสมบัติของการเป็นผู้นำทีมและพฤติกรรมที่ผู้นำไม่ควรกระทำ

ผลลัพธ์ที่ได้
เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหัวหน้างาน
การตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทีมงาน

รูปแบบการฝึกอบรม
30% บรรยายหลักการทฤษฎี
70% ระดมสมอง ฝึกปฏิบัติ Workshop และนำเสนอ

------------------------------------------------------------------
กำหนดการฝึกอบรม: 1 วัน (In-house Training)
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม: พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป ประมาณ 30 คน/รุ่น
วิทยากร: นายธวัชชัย แสงห้าว

QR CODE LINE.png

contect

OCCC - GROW ASIA LTD.


Email:   training@occc.asia

Email:   occc.training@gmail.com

 Line:    @OCCC

Phone:  096-245 4299

OCCC ASIA

bottom of page