top of page
download.png

International Coaching Federation

โปรแกรมการโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching)

 

การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching)

กระบวนการเสริมสร้างการขับเคลื่อนความคิดของผู้บริหาร ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ซับซ้อน และสภาพแวดล้อมที่หลากหลายรอบด้าน ในขณะที่มีภาระงานและความรับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร-ทีมงาน การพัฒนาสมรรถนะการแข่งขันในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจขององค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุกิจ

 

การโค้ชตามหลักการโค้ชสากล (International Coaching Federation- ICF) มีการศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้บริหารองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก โดยมีแนวทางที่สำคัญคือกระบวนการถาม สร้างการตระหนักรู้ เสริมสร้างการพัฒนาความคิดและทักษะ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจนในเวลาที่จำกัด

 

ผู้บริหาร/ผู้รับการโค้ช จะเรียนรู้จากมุมมองและความต้องการที่แท้จริงของตนเอง จึงสามารถดึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด เพื่อให้บรรลุผลตามที่ตนเองต้องการ ซึ่งกระบวนการโค้ชจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้รับการโค้ชกำหนดเป้าหมายและระยะเวลา รวมถึงรายละเอียดในเชิงปฎิบัติ  และกระบวนการโค้ชยังช่วยขับเคลื่อนกระบวนการคิด ความรู้สึกที่ดี พลังใจของผู้รับการโค้ช นำสู่การพัฒนาและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตนต้องการ

การโค้ชผู้บริหารตามหลักจรรยาบรรณและระเบียบสากลของ ICF จะให้ความสำคัญสูงสุดในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลภายในขององค์กร*** 

วัตถุประสงค์:

  • การยกระดับศักภาพผู้นำ เพื่อการบริหารองค์กร บุคลากร และธุรกิจ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

  • ผู้บริหารสามารถตระหนักรู้ ความต้องการ ความจำเป็นทีเป็นตัวแปรสำคัญในการบริหารจัดการให้บรรลุผลทางธุรกิจ

  • การดึงศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะส่วนบุคคล เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ การจัดการและการแข่งขันขององค์กร

  • เสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ (Learner) และการคิดแบบเติบโต(Growth mindset) เพื่อการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ ทีมงาน คู่ค้า การบริหารลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

  • การเรียนรู้การคิดเชิงกลยุทธ เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้วยทรัพยากรที่เหมาะสม (Optimization, Economic of scale)และการนำใช้เพื่อประโยชน์สูงสุด

  • การพัฒนาแนวคิดเชิงจิตวิทยา เพื่อการบริหารจัดการด้วยทัศนคติเชิงบวก(Positive mindset)

  • แบบทดสอบเชิงจิตวิทยาช่วยเสริมสร้างการตระหนักรู้ตัวตนและความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล เพื่อการพัฒนายกระดับศักยภาพตนเองที่ไร้ขีดจำกัดและสามารถจัดการลดความเสี่ยงรูปแบบต่างๆและการสูญเสียเวลาในการบริหารสู่เป้าหมาย

โปรแกรมการโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching)

 

  • การทำแบบทดสอบเชิงจิตวิทยา

  • การโค้ชผู้บริหาร  3 -10 เดือน (การโค้ชใช้เวลาครั้งละ ประมาณ 50-100 นาที)

Glass Buildings

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

Phone: +66-61-919 26 99   Email: coaching@occc.asia

bottom of page