top of page

วิทยากร - โค้ช - ที่ปรึกษา 

อาจารย์ สิริษา แสงไชย    (Sirisa Saengchai)

อาจารย์ สิริษา แสงไชย (Sirisa Saengchai)

โค้ช / วิทยากร / ที่ปรึกษา

ความเชี่ยวชาญ: การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร, การบริหารจัดการ, การพัฒนาธุรกิจ

อาจารย์ธวัชชัย   แสงห้าว  (Tawatchai   Sanghao)

อาจารย์ธวัชชัย แสงห้าว (Tawatchai Sanghao)

วิทยากร / ที่ปรึกษา

ความเชี่ยวชาญ : พัฒนาระบบงาน HRM, HROD, HRD

bottom of page