top of page
ค้นหา

Good Manager

อัปเดตเมื่อ 11 เม.ย. 2566

How to Be a Good Manager


 • Motivating Your Employees

 • Setting Goals

 • Delegating Responsibility

 • Communicating Effectively

 • EmbracingEgalitarianism1 of 5: Motivating Your Employees


Motivate people มีความเข้าใจ ในคุณค่าของทีม

และแต่ละบุคคล อันรวมถึงสิ่งที่แต่ละคนให้คุณค่าสำหรับตัวเขาเอง


Make people feel good what they are

 • การชื่นชมในทีประชุม

 • การพูดชื่นชมสั้นๆระหว่างการสนทนาส่วนตัว

Tell your employees how much you appreciate them from time to time2 of 5: Setting Goals


Under-promise, over-deliver. สร้างความท้าทาย ให้ทีมสามารถบรรลุเกินเป้าหมาย


Make sure each employee knows what's expected. Having concrete goals empowers your employees and keeps them focused on work. Explicitly outline what you expect, when the deadline is, and what you'll do with the results.

การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน


ให้พลังอำนาจในการทำงาน บริหาร ดูแลให้ทีมสามารถเพ็งความสนใจไปที่งาน


การแจ้งแนวทางที่หัวหน้าคาดหวัง


การแจ้งกำหนดการและรายละเอียดที่ชัดเจน ของความต้องการ จากการส่งมอบงานOffer goal-oriented feedback

มีการแจ้งผลที่ได้รับจากเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นระยะๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทีมงานสามารถเข้าใจความก้าวหน้าของงาน


การรับฟัง/ตอบรับ/ปรึกษา ผลลัพธ์ของงานอย่างตรงไปตรงมา


การจัดเตรียมช่วงเวลางานเป็นระยะๆ เพื่อรับฟังfeedback สำหรับการปรับปรุงงานได้ทันท่วงทีHold yourself to the highest standards. ผู้จัดการพึงตั้งมาตรฐานการทำงานของตนเองไว้สูงสุดเสมอ เพราะจะช่วยยกระดับการทำงานของลูกน้องซึ่งเป็นผู้ตามเช่นกัน


3 of 5: Delegating Responsibility


Delegate. การมอบหมาย ความรับผิดชอบ การมอบหมายงาน การได้รับตำแหน่งผู้จัดการหมายถึงคุณเป็นผู้มีศักยภาพการทำงานที่สูงกว่าผู้อื่น ดังนั้น การมอบหมายงานจึงควรเริ่มด้วยขั้นตอนและปริมาณของงานที่เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของผลงานจากผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่สำคัญที่สุดคือผู้จัดการพึงเข้าถึงและรับทราบปัญหาของงานเพื่อสามารถเรียนรู้ปัญหา ช่วยแนะแนวทาง และสอนงานได้


Assign tasks that will stretch your employees.การมอบหมายงาน ที่ท้าทาย เพราะไม่ไช่เพียงแต่การมอบงาน ตามการประเมินความสามารถของลูกน้อง ทว่าผู้จัดการพึงมีความต้องการผลของงานเช่นกัน ดังนั้นการให้งาน ที่ต้องใช้และดึงความสามารถสูงสุดของลูกน้อง จะช่วยให้ ลูกน้องตระหนักถึงคุณค่า ความสามารถและการรู้สึกเป็นเจ้าของผลงานนั้น


Assume responsibility for your employees' mistakes. ความรับผิดชอบของผู้จัดการต่อความผิดพลาดของลูกน้อง ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมของทีมงานในการกล้าแสดงออกถึงปัญหา จะช่วยให้ทีมงานสามารถคุย ร่วมวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานของตนเองเช่นกัน พึงตระหนักเสมอว่าความหละหลวมในการบริหารจัดการ สามารถทำให้ความหย่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน


Don't take credit for your employees' achievements. ห้ามดึงหรือแสดงผลงานของลูกน้องมาเป็นของตนเอง ผู้จัดการที่ดีทำหน้าที่ประหนึ่งผู้ควบคุมวงดนตรี ดังนั้น ผู้เล่นดนตรีแต่ละคนมีศักยภาพของตนเองเช่นกัน พึงจัดให้เขาได้แสดงออกถึงตัวตนและความสำเร็จ (อาทิเช่น ที่ประชุม)


Acknowledge your own missteps.รับรู้และทำความเข้าใจข้อผิดพลาดของตัวผู้จัดการเอง

ผู้จัดการพึงแสดงออกถึงการรับรู้และการยอมรับถึงความผิดพลาด ซึงทีมงานสามารถเรียนรู้วิธีการและกล้าแสดงออกเมื่อทำผิดพลาดเช่นกัน


4 of 5: Communicating Effectivelyการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ


Keep the door open


Take an interest in your employees. ให้ความสนใจกับเรื่องของลูกน้องและแชร์เรื่องของตนเองเช่นกัน เพื่อสร้างบรรยากาศกันเองและสื่อสารถึงกันได้


Don't mix positive and negative feedback.ไม่นำเสนอผลรับด้านบวก และ ด้านลบ พร้อมกัน


Listen.


Clarify what you're hearing.ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนของข้อมูลที่ได้รับ


Ask questions.5 of 5: Embracing Egalitarianism การให้ความเสมอภาค


Treat everyone equally. ปฎิบัติต่อลูกน้อง อย่างเสมอภาค


Treat your employees well.) ปฎิบัติต่อลูกน้องอย่างดีและถูกต้อง พึงสร้างวัฒนธรรม ความคิดเชิงบวก


Why Good Managers Are So Rare ??


If great managers seem scarce, it’s because the talent required to be one is rare. Gallup finds that great managers have the following talents:


 • They motivate every single employee to take action and engage them with a compelling mission and vision.

 • They have the assertiveness to drive outcomes and the ability to overcome adversity and resistance.

 • They create a culture of clear accountability.

 • They build relationships that create trust, open dialogue, and full transparency.

 • They make decisions that are based on productivity, not politics.
How to Be a Good Manager: 8 Quick Tips


8 Behaviours that make a Great Manager at Google!


 1. Is a good coach

 2. Empowers the team and does not micromanage

 3. Expresses interest / concern for team members’ success and personal wellbeing

 4. Is productive and results-orientated

 5. Is a good communicator – listens and shares information

 6. Helps with career development

 7. Has a clear vision / strategy for the team

 8. Has important technical skills that help him / her advice the team


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page