top of page

หลักสูตรการการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร การจัดทำแผนฝึกอบรม

หลักการและเหตุผล แผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ Training Road Map เป็นการค้นหาและจัดวางเส้นทางการฝึกอบรมให้กั บุคลากรในองค์กร ซึ่งมีคุณค่ามากที่สุด ในการขับเคลื่อนให้องค์กรมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีโจทย์ กลยุทธ์ที่แท้จริงของการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรอยู่ 3 ประการ คือ 1 ทำอย่างไรให้การพัฒนาและฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ (Training Efficiency)? 2.ทำอย่างไรจึงจะทำให้บุคคลากรมีความสามารถเพิ่มขึ้น (Employees Competent ] ? 3 ทำอย่างไร บุคคลากรจะสามารถเพิ่ม ศักยะภาพและสมรรถนะการแข่งขันให้กับองค์กร (Business Performance)? การจัดทำแผนการฝึกอบรมมีความสำคัญมาก ช่วยเสริมสร้างการลงทุน ด้านการพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพได้อย่างคุ้มค่าและมีแนวทาง กระบวนการ และเป้าหมาย ชัดเจน เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และความสำเร็จขององค์กร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 2 ช่วยในการบริหารจัดการและการกำหนดงบประมาณการฝึกอบรม 3. พัฒนาและวางแผนหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 4. สร้างเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ ของบุคคลากร หัวข้อการฝึกอบรม 1 การสร้างนโยบายงานพัฒนาบุคลากร HR Development Policy 2. การสร้างแผนงานฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร 3. การจัดเตรียมข้อมูลพนักงาน เพื่องานพัฒนาบุคคลากร 4. การจัดทำ และศึกษา วิเคราะห์ Training Needs and Analysis 5 แนวทาง การจัดทำแผนการฝึกอบรมจาก Training need สู่ Training Roadmap 6. การประเมินและจัดทำงบประมาณ Budgeting 7 การจัดโครงสร้าง ผังงานฝึกอบรม Training framework and plan 8. การสร้างแบบประเมินผลการฝึกอบรม และ KPI 9. การนำทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ สู่การปรับ 10. ประยุกต์แผนพัฒนาบุคลากรเช่น BSC + Competency, IDP, TRM 11. การวางแผนการฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์ 12. การนำาเสนอ แผนและการสรุปผล การใช้งบประมาณ 13. และการฝึกอบรม 14. การกทำ Workshop, Case Study กำหนดการฝึกอบรม 1 DAY : In-house training วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาบุคลากรและวางแผนกลยุทธ์การฝึกอบรมจากองค์กรชั้นนำจากภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ

หลักสูตร วัฒนธรรมองค์กรใหม่แบบยั่งยืน

หลักการและเหตุผล การมัดใจคนเก่งให้อยู่กับองค์กร มีความจำเป็นต้องมีวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) ที่ทุก คนมองเห็นภาพเดียวกันและนำพาความเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเป็นตัวกำหนดวิธีการทำงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร ฉะนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources : HR) จึงต้องหันมาสำรวจวัฒนธรรมองค์กร ของบริษัทฯ มีวัฒนธรรมอะไรที่ควรเก็บไว้ เปลี่ยนแปลง หรือสร้างขึ้นมาใหม่ ก่อนที่พนักงานคนเก่งจะเลือกที่จะเดินจาก ไป จึงเห็นได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคิดร่วมกัน สร้างร่วมกัน และใช้ร่วมกันจนกลายเป็นธรรมเนียม ปฏิบัติ หัวข้อการฝึกอบรม - การสร้างวัฒนธรรมองค์กร - การรักษาวัฒนธรรมองค์กร - ปัจจัยที่ส่งผลกระทบวัฒนธรรมองค์กร - ตัวอย่างวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) ที่น่าสนใจ วัตถุประสงค์ - วัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะมีคุณค่าต่อพนักงาน และนำไปสู่ความสำเร็จเป้าหมายขององค์กร - การสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นการกำหนดวิถีการทำงาน ของคนใน องค์กรให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเจริญงอกงามให้กับองค์กร - วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรักษาพนักงานเก่า หรือดึงดูดคนเก่งจากภายนอก ให้มาสนใจเหมือนการศึกษาของGlassdoor ที่บอกว่าคนทํางาน 77% จะประเมินวัฒนธรรม องค์กรก่อนสมัครงาน และกว่า 56% มองว่าวัฒนธรรมองค์กรสำคัญมากกว่าค่าตอบแทน ประโยชน์ของการฝึกอบรม - ทุกองค์กรจะเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงาน ทางไกล (Remote Work) ทำให้รู้ว่า วัฒนธรรมไม่ได้เกิดจากทำงานในออฟฟิศ อย่างเดียว องค์กรจึงต้องสร้างวัฒนธรรมเชิง บวกที่สําคัญต่อองค์กร - จะมีพนักงาน Generation Z เข้ามาในองค์กรมากขึ้น ซึ่งพวกเขาอาจยังไม่มุ่งหวัง การไต่เต้าทางอาชีพ แต่ต้องการการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรวัฒนธรรมองค์กรใหม่ จึงต้องดึงดูดให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมในการ พัฒนาองค์กร - การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) เกิดขึ้นแน่นอน เพราะเทคโนโลยี ทุกวันนี้ เปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่าใจคน แถมมีนวัตกรรมเกิดขึ้นตลอดเวลา การเตรียมพร้อม ใช้งานเครื่องมือใหม่ ๆ จึง เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบมรม ผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ กำหนดการฝึกอบรม: 1 วัน (In-house Training)
bottom of page