top of page
< Back

หลักสูตร การบริหารโครงสร้างเงินเดือน

หลักสูตร การบริหารโครงสร้างเงินเดือน

วัตถุประสงค์:

ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนถือเป็นเสาหลักที่ต้องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่าจ้างค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน เป็นปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจและการบริหารคนขององค์กร แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้ก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ดังนั้นการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่มีระบบ มีโครงสร้างค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่การออกแบโครงสร้างค่าจ้างและบริหารค่าตอบแทนนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ชั้นสูง จึงทำให้นักบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน รู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก เพราะไม่สามารถนำนักปฏิบัติมานั่งเรียบเรียงความรู้หรือประสบการณ์ได้ทั้งหมด บทเรียนเรื่องการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนจึงขาดสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์จริง หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการจ่ายค่าจ้าง ให้มีความรู้ เทคนิค กระบวนการ แบบเจาะลึก จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากร


สิ่งที่จะได้รับ:

1. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เทคนิค และหลักการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน

2. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการออกแบบโครงสร้างค่าจ้างค่าตอบแทน ที่ถูกต้อง

3. ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฎิบัติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและบริหารค่าจ้างในองค์กร ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

4. ให้ผู้เข้าอบรม มีความเข้าใจและทราบแนวโน้มทิศทางการบริหารค่าตอบแทนในอนาคตCourse outline:

โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร? ในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

แนวคิด และเทคนิคการออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทน (Conceptual Design)

การกำหนดนโยบายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) และรูปแบบค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ

เครื่องมือและกระบวนการบริหารค่าจ้างเงินเดือน (Tools & Process)

เทคนิคและขั้นตอนในการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน

เทคนิคการขึ้นเงินเดือนประจำปีให้สัมพันธ์กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้าง และลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกำหนดการฝึกอบรม: 1วัน (In-house Training)

รูปแบบการฝึกอบรม: การบรรยายและการโค้ชกลุ่ม กิจกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม: ผู้บริหารองค์กรและหน่วยงาน

วิทยากร: จัดโดย OCCC

QR CODE LINE.png

contect

OCCC - GROW ASIA LTD.


Email:   training@occc.asia

Email:   occc.training@gmail.com

 Line:    @OCCC

Phone:  096-245 4299

OCCC ASIA

bottom of page