top of page
< Back

หลักสูตร การวางแผนงาน

หลักสูตร การวางแผนงาน

หลักการและเหตุผล

ทักษะที่สำคัญลำดับแรก ๆ ของผู้นำ ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน คือ “ทักษะการวางแผน” (Planning) เพราะบทบาท (Role) ของผู้นำ หรือหัวหน้างานมีหน้าที่ที่จะต้องบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ หรือกำหนดไว้ ดังนั้น ผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จ จะต้องสามารถมองภาพรวม และ “วางแผน” ในงานได้เป็นอย่างดี หลักสูตร “การวางแผนงาน สำหรับหัวหน้างาน (Effective Planning for Leader)” นี้ได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนา ความรู้ และทักษะในการวางแผน ควบคุม และติดตามงาน เพื่อให้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

· เพื่อพัฒนาความรู้ แนวคิด และทักษะการวางแผน
· เพื่อเรียนรู้เครื่องมือที่ช่วยให้การวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ความสามารถวางแผนงานได้อย่างเป็นระบบ

เนื้อหาหลักสูตร

· Mindset การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) และการวางแผน (Planning)
· Skill Set เครื่องมือการวางแผนงานที่ดี
· แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเพิ่มผลิตผล
· วางแผนงาน (Planning) ควบคุมงาน (Controlling) และติดตามงาน (Monitoring)
· การมอบหมาย “คน” ให้ตรงกับ “งาน”
· องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
· เทคนิคการสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามแผนงาน
· บทสรุปเทคนิคการวางแผนงาน

กำหนดการฝึกอบรม: 1 วัน (09.00 – 16.00 น.)
รูปแบบการฝึกอบรม: ทฤษฎี / ปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม: พนักงานระดับหัวหน้างาน
วิทยากร: อาจารย์ธวัชชัย แสงห้าว

QR CODE LINE.png

contect

OCCC - GROW ASIA LTD.


Email:   training@occc.asia

Email:   occc.training@gmail.com

 Line:    @OCCC

Phone:  096-245 4299

OCCC ASIA

bottom of page