top of page
< Back

หลักสูตร การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จ

หลักสูตร การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์:

1. การศึกษาศาสตร์ต่างๆสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
2. การตระหนักถึงความสำคัญของคุณลักษณะและทักษะที่ดีของหัวหน้างาน
3. การเรียนรู้แนวทางปฎิบัติและการปรับประยุกต์ทักษะหัวหน้างานเชิงรูปธรรม

เนื้อหาหลักสูตร:

§ การศึกษาศาสตร์ต่างๆสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
§ การศึกษาภาระงานแบบ 360องศา
§ การเรียนรู้จิตวิทยาของผู้ใต้บังคับบัญชาในยุคปัจจุบัน
§ การพัฒนาทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
§ การศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นำ และการสอนงานเบื้องต้น
§ การเรียนรู้แนวทางการปฎิบัติ และการสื่อสารของหัวหน้างานยุคใหม่
§ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการเชิงรูปธรรม

กำหนดการฝึกอบรม:

รูปแบบการฝึกอบรม: ทฤษฎี / ปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม: เจ้าหน้าที่ระดับ ผู้บริหาร-ผู้จัดการ-หัวหน้างาน 20- 35 ท่าน
วิทยากร: อาจารย์ สิริษา แสงไชย

ระยะเวลา: 1 วัน (9.00-16.00)

QR CODE LINE.png

contect

OCCC - GROW ASIA LTD.


Email:   training@occc.asia

Email:   occc.training@gmail.com

 Line:    @OCCC

Phone:  096-245 4299

OCCC ASIA

bottom of page