top of page
< Back

หลักสูตร การสร้างเสริมทีมงานแข็งแกร่ง

หลักสูตร การสร้างเสริมทีมงานแข็งแกร่ง

วัตถุประสงค์:

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้การทำงานเป็นทีมภายในองค์กร มีการสร้างสัมพันธ์ภาพเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี การร่วมแรงร่วมใจกัน ผสานความแตกต่างเพื่อส่งเสริมการการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กร ลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง ถึงแม้ไม่ต้องมีผู้นำ ทีมก็สามารถดำเนินงานด้วยตนเองได้ ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในองค์กรอย่างที่สุด


สิ่งที่จะได้รับ:

1.มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่เป้าหมายที่องค์กรต้องการ

2.องค์กร/พนักงาน ยอมรับความแตกต่างของปัจเจกบุคคล ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ลดความขัดแย้ง (conflict) ที่อาจเกิดขึ้น

3.ทุกคนในทีมสามารถเป็นผู้นำ (Leader) ได้ มีทักษะ (Skill) ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทีม ตระหนักในภาระหน้าที่งานของตนเองและผู้อื่น

4.พนักงานมีสัมพันธ์ภาพที่ดีร่วมกัน มีความยืดหยุ่นในการทำงาน มีทัศนคติ (Mindset) ที่ดีในการทำงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน5.นำเครื่องมือมาใช้ในการสื่อสาร สนับสนุนการทำงานเป็นทีมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ (team collaboration) เชื่อมโยงกับองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

Course outline:

1.ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม (Team work) และ การทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ (Team collaboration)

2.องค์ประกอบที่สำคัญของทีม เทคนิคในการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง

2.1 เครื่องมือ (Tools) ที่องค์กรนำมาใช้เพื่อสร้างความร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน สัมพันธ์ภาพ และผสานความแตกต่าง

2.2 การสร้างความเข้าใจระหว่างทีมงาน ด้วยแนวคิดลูกค้าภายใน

3.การทำงานแบบห่วงโซคุณค่า (Value chain)

4.การสร้างภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ให้แก่ทุกคนในทีมอย่างแท้จริง

5.การรับมือเมื่อเกิดความขัดแย้ง (conflict management) และเรียนรู้อุปสรรคทำให้เกิดความขัดแย้งในทีมกำหนดการฝึกอบรม: 1วัน (In-house Training)

รูปแบบการฝึกอบรม: การบรรยายและการโค้ชกลุ่ม กิจกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม: ผู้บริหารองค์กรและหน่วยงาน

วิทยากร: จัดโดย OCCC

QR CODE LINE.png

contect

OCCC - GROW ASIA LTD.


Email:   training@occc.asia

Email:   occc.training@gmail.com

 Line:    @OCCC

Phone:  096-245 4299

OCCC ASIA

bottom of page