top of page
< Back

หลักสูตร การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 4.0

 หลักสูตร การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 4.0

วัตถุประสงค์:

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน ทำอย่างไรถึงจะหาคนที่ใช่ สำหรับองค์กร โดยในสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา หลักการและเทคนิคใหม่ๆ ในการคัดเลือกพนักงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องเรียนรู้ เพื่อคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับองค์กร


สิ่งที่จะได้รับ:

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการความสำคัญของการคัดเลือกพนักงาน

2. เพื่อพัฒนาทักษะ และความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานCourse outline:

ความสำคัญของงานคัดเลือกบุคลากร

การวิเคราะห์ความสำคัญของตำแหน่งงาน

ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร และประกาศรับสมัครงาน

เรียนรู้งานสื่อสารองค์กร และการเจรจานัดหมาย

เครื่องมือและแบบทดสอบทักษะและทัศนคติ

ขั้นตอนการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ

การวิเคราะห์ คุณลักษณะ บุคคลิค ทัศนคติ การแสดงออก ของผู้สมัครงาน

รูปแบบการตอบรับ และแจ้งผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการกำหนดการฝึกอบรม: 1วัน (In-house Training)

รูปแบบการฝึกอบรม: การบรรยายและการโค้ชกลุ่ม กิจกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม: ผู้บริหารองค์กรและหน่วยงาน

วิทยากร: จัดโดย OCCC

QR CODE LINE.png

contect

OCCC - GROW ASIA LTD.


Email:   training@occc.asia

Email:   occc.training@gmail.com

 Line:    @OCCC

Phone:  096-245 4299

OCCC ASIA

bottom of page