top of page

course outline

หลักสูตร 5 ส.เพื่อเพิ่มผลผลิต

The 5 S. Activity for Productivity

หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

Defensive Driving

Placeholder Image

หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
[ 1 DAY ]

Defensive driving course (Theory + Practice)1 Day

Placeholder Image

หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
[ 2 DAYS ]

Defensive driving course (Theory + Practice) 2 Days

หลักสูตร การดูแลรักษารถในองค์กร

Car Care and Maintenance

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงาน

bottom of page