top of page

หลักสูตร ความเป็นเลิศของตัวตน

(Personal Grooming)

หลักสูตร ความเป็นเลิศของตัวตน

วัตถุประสงค์:

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้การทำงานเป็นทีมภายในองค์กร มีการสร้างสัมพันธ์ภาพเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี การร่วมแรงร่วมใจกัน ผสานความแตกต่างเพื่อส่งเสริมการการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กร ลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง ถึงแม้ไม่ต้องมีผู้นำ ทีมก็สามารถดำเนินงานด้วยตนเองได้ ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในองค์กรอย่างที่สุด


สิ่งที่จะได้รับ:

1.มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่เป้าหมายที่องค์กรต้องการ

2.องค์กร และพนักงาน ยอมรับความแตกต่างของปัจเจกบุคคล ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ลดความขัดแย้ง (conflict) ที่อาจเกิดขึ้น

3.ทุกคนในทีมสามารถเป็นผู้นำ (Leader) ได้ มีทักษะ (Skill) ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทีม ตระหนักในภาระหน้าที่งานของตนเองและผู้อื่น

4.พนักงานมีสัมพันธ์ภาพที่ดีร่วมกัน มีความยืดหยุ่นในการทำงาน มีทัศนคติ (Mindset) ที่ดีในการทำงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

5.นำเครื่องมือมาใช้ในการสื่อสาร สนับสนุนการทำงานเป็นทีมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ (team collaboration) เชื่อมโยงกับองค์กรให้ประสบความสำเร็จCourse outline:

นานาทัศนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

ธาตุแท้ของบุคลิกภาพ

ประเภทของบุคลิกภาพ

แบบทดสอบบุคลิกภาพ

เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ

การพัฒนาท่วงท่าอิริยาบถ

การสื่อสารกับการพัฒนาบุคลิกภาพกำหนดการฝึกอบรม: 1วัน (In-house Training)

รูปแบบการฝึกอบรม: การบรรยายและการโค้ชกลุ่ม กิจกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม: ผู้บริหารองค์กรและหน่วยงาน

วิทยากร: จัดโดย OCCC

bottom of page