top of page

หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
[ 2 DAYS ]

Defensive driving course (Theory + Practice) 2 Days

หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 
[ 2 DAYS ]

หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Program)

วัตถุประสงค์:
1. การสร้างเสริมทัศนคติที่ดีในการขับรถและความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
2. การเรียนรู้เทคนิคการขับรถอย่างถูกต้องตามหลักสากล
3. ความสามารถ ประเมิน วิเคราะห์อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
4. การปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมการขับขี่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
5. การตรวจสภาพรถก่อนใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อรถเสีย

สิ่งที่จะได้รับ:
การตระหนักถึงการขับขี่ด้วยความปลอดภัย
แนวทางปฎิบัติในการขับขี่ด้วยความปลอดภัย
ความพร้อมในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการขับขี่
ความพร้อมในการขับขี่ จากการประเมินสมรรถภาพของร่างกาย

Course outline :
DAY 1 ภาคทฤษฎี
DAY 2 ภาคปฏิบัติ

// DAY 1 ภาคทฤษฎี //

วัตถุประสงค์/การทดสอบก่อนการฝึกอบรม
การศึกษาสถิติและมูลเหตุ /อุบัติเหตุทางถนน /ความพร้อมของผู้ขับขี่
การเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ถูกต้องและเป็นอันตราย
การควบคุมรถ/ การขับรถในสถานการณ์ต่างๆ
การพัฒนาการขับรถโดยใช้เสียงนำสมอง
การตรวจสภาพรถก่อนการใช้งานและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

// DAY 2 ภาคปฏิบัติ //

ผลการตรวจสมรรถนะทางร่างกาย,ปฏิบัติการตรวจสภาพรถ
การฝึกขับรถการใช้พวงมาลัย,การหลบหลีกและเบรกฉุกเฉิน
การทดสอบขับรถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละท่าน
โดยทีมผู้เชี่ยวชาญประเมิน และให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล
การทดสอบหลังการฝึกอบรม,
การถาม/ตอบ เพื่อการพัฒนาการขับขีให้เหมาะกับลักษณะบุคคล
การประเมินผลการฝึกอบรม

กำหนดการฝึกอบรม: 2 วัน (In-house Training)
รูปแบบการฝึกอบรม: ทฤษฎี 1 วัน / การปฏิบัติ 1 วัน
วิทยากร: ทีมผู้เชี่ยวชาญจัดโดย OCCC
---------------------------------------------------------------------------------
OCCC ASIA
Line: @OCCC
Email: training@occc.asia
Phone: +66 61 919 2699 , 095 945 4299

bottom of page