top of page

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงาน

หลักการและเหตุผล

การปฏิบัติงานในโรงงานคือความปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการขนย้ายเครื่องจักร ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับ อันตรายจากการทำงานสูง หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบและเครื่องจักรในการผลิต อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความประมาทของผู้ปฏิบัติงานเอง หากศึกษาเรียนรู้ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ป้องกัน ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โอกาสที่จะประสบอันตรายในขณะทำงานย่อมลดน้อยลง ลดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย เพื่อลดผลกระทบ กระเทือนต่อการทำงาน ที่จะทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือ บุคคลได้รับบาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุลงได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัย
เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุ อย่างเป็นระบบ
เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของ
ความไม่ปลอดภัยอย่างเป็นมีรูปแบบ เป็นระบบระเบียบ ตามมาตรฐาน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการทำงานให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน ด้านความปลอดภัยให้แก่บริษัท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงาน
ให้เกิดความปลอดภัย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

- ความหมายของความปลอดภัย
- สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
- แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ
- หลักในการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ
- ประโยชน์ของการป้องกันอุบัติเหตุ
-การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทํางาน
- ผลเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ

กำหนดการฝึกอบรม: 1 วัน (In-house Training)

bottom of page