top of page

หลักสูตร กระบวนการขนส่งเพื่อการส่งออก

Exportation

หลักสูตร กระบวนการขนส่งเพื่อการส่งออก

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากขั้นตอนการส่งออกสินค้า มีกระบวนการหลากหลายที่ต้องทราบในด้านพิธีศุลกากร ซึ่งผู้ปฎิบัติงานในด้านนี้จำเป็นต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถคำนวณ ต้นทุนการขนส่งสินค้าในการดำเนินธุรกิจส่งออกได้ และต้องเข้าใจขั้นตอนด้านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยง ช่วยลดต้นทุนด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร

วัตถุประสงค์

เรียนรู้และเข้าใจในขั้นตอน พิธีการ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

หัวข้อการฝึกอบรม

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งออก
2. ขั้นตอนการจัดเตรียมสินค้า เอกสารเพื่อการขนส่ง
ทางทะเล Sea freight, การขนส่งทางอากาศ Air freight
3. การวางแผนเตรียมเอกสารและเวลา เพื่อการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
4. ขั้นตอนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ Multimodal Transport Operation/MTO
5. หลักการของธุรกิจบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ Freight Forwarder Business
6. เรียนรู้ Logistic & Supply Chain
7. การเตรียมการบรรจุและขนถ่ายสินค้า
8. ระเบียบการและเงื่อนไข การเตรียมข้อมูล เอกสาร สำหรับการค้าระหว่างประเทศ
9. การประกันภัยและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (Incoterm)
10. ความหมาย ความสำคัญของ Code และ คำศัพท์เทคนิค ด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
11. การจัดการ และการคำนวณค่าระวางสินค้า
12. พิธีการศุลากร Custom Clearance Procedure
13. E-Licenses and Online document process
14. กฎหมาย กฎระเบียบ เบี้ยปรับและค่าสินไหม
15. ข้อยกเว้น และข้อพึงระวัง
16. ข้อมูลการเจรจาต่อรอง คู่ค้าและผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ

ประโยชน์ของการฝึกอบรม

1. เสริมสร้างความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจ
ส่งออกสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน
2. เพิ่มทักษะเชิงลึกถึงขั้นตอนในการส่งออกและการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ ผู้นำเข้า-ส่งออก
ธุรกิจรับจัดขนส่งสินค้า พนักงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ


วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญและบริหารงานโลจิสติกส์ ขององค์กรชั้นนำและประสบการณ์
ตรงกับธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่าประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

กำหนดการฝึกอบรม : 1 DAY
วันที่จัดอบรม และสถานที่: ตามกำหนดการ

bottom of page