top of page

หลักสูตร การจัดทำโมเดลธุรกิจ

Business Model Canvas (BMC)

หลักสูตร การจัดทำโมเดลธุรกิจ

วัตถุประสงค์

การยกระดับศักยภาพการพัฒนากลยุทธ์เชิงกลยุทธ์เชิงธุรกิจ ด้วยการวางแผนการบริหารจัดการธุรกิจ
และแนวทางปฏิบัติด้วยโมเดลธุรกิจแบบสากล [ BMC ]

หลักสูตร การจัดการโมเดลธุรกิจ

- หลักการของโมเดลธุรกิจ
- ศึกษาความสำคัญรูปแบบโมเดลธุรกิจ
- วัตถุประสงค์ของการสร้างโมเดลธุรกิจ
- โครงสร้างหลักและการของโมเดลธุรกิจ

กำหนดการฝึกอบรม
1 DAY : In-house training
วิทยากร : อาจารย์ สิริษา แสงไชย , ทีปรึกษาองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ

bottom of page