top of page

หลักสูตรด้านการขาย การตลาดและการพัฒนาธุรกิจ

หลักสูตร การจัดทำโมเดลธุรกิจ

Business Model Canvas (BMC)

Placeholder Image

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการขาย

UP SELLING SKILL

หลักสูตร การโค้ชศักยภาพนักขาย

strengths Based selling program
( SBSP )

Placeholder Image

หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Personal Data Protection Act ( PDPA )

Placeholder Image

หลักสูตร ศาสตร์การเจรจาต่อรอง

หลักสูตร แนวปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562

(PDPA Implementation) /หลักสูตร 50 ท่าน

bottom of page